Daň z příjmů fyzických osob

Podle zákona o daních z příjmů (konkrétně podle paragrafu 38g), existují konkrétní případy, kdy je jedinec povinen podat daňové přiznání. Základní podmínkou je, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly částku 15 000 Kč. Je důležité si uvědomit, že tato povinnost neplatí, pokud se jedná o příjmy, které jsou od daně osvobozené. To znamená, že tyto příjmy nejsou zahrnuty do základní daně. Tato povinnost také neplatí pro příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, jak je uvedeno v paragrafu 36.

Nicméně, daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. To znamená, že pokud jedinec utrpěl finanční ztrátu a jeho příjmy jsou menší než 15 000 Kč, musí stále podat daňové přiznání.

Další situací, kdy je nutné podat daňové přiznání, je, pokud poplatník má příjmy ze závislé činnosti podle paragrafu 6 jen od jednoho nebo postupně od více plátců daně, včetně doplatků mezd od těchto plátců. Pokud poplatník neučinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle paragrafu 38k a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle paragrafu 36, má jiné příjmy podle paragrafů 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

Daňové přiznání je také povinna podat osoba, které tak stanoví paragraf 239 a následující zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se vztahuje zejména na případy úmrtí poplatníka nebo insolvenčního řízení poplatníka podle paragrafu 244 daňového řádu.

Poplatníci si musí být vědomi, že jsou povinni v daňovém přiznání sami vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Daňové přiznání lze účinně podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem.

Co se týče lhůt pro podání daňového přiznání, ty jsou stanoveny v paragrafu 136 daňového řádu. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pro zdaňovací období 2022 je tedy základní lhůta pro podání daňového přiznání do 3. 4. 2023.

Pokud jedinec plánuje podat daňové přiznání elektronicky v roce 2023, má na to čas 4 měsíce, tedy do 2. 5. 2023. Pokud se jedná o daňového poradce nebo advokáta (dále jen poradce), má na podání přiznání 6 měsíců. Je třeba si uvědomit, že plná moc nemusí být uložena u správce daně v 3 měsíční lhůtě. I prostřednictvím poradce může být podáno daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců.

V případě úmrtí poplatníka nebo insolvenčního řízení stanoví povinnost podání daňového přiznání daňový řád podle § 239 a následující zákon č. 280/2009 Sb.

V každém případě je důležité, aby bylo daňové přiznání podáno na předepsaném tiskopise, který vydalo Ministerstvo financí, nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tímto tiskopisem.

Podávání daňového přiznání může být komplikované a náročné, ale je to nedílná součást našeho finančního života. Je důležité být v tomto procesu pečlivý a přesný, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti a vyhnulo se tak možným sankcím ze strany finančního úřadu.

Ostatní informace najdete v odkazech na finanční zprávu ČR