Zvláštní režim jednoho správního místa- One Stop Shop (OSS)

One Stop Shop (OSS) reprezentuje unikátní systém, jehož hlavním úkolem je zjednodušení procesu placení daně z přidané hodnoty (DPH) do jiného členského státu Evropské unie (EU). Tento systém je zároveň označován jako zvláštní režim jednoho správního místa. Jeho největší výhodou je, že umožňuje odvést DPH do jednoho či více členských států EU prostřednictvím jednoho vybraného státu. Tato možnost značně usnadňuje a zefektivňuje proces placení daní.

K použití OSS lze přistoupit v případě, kdy osoba povinná k dani, což může být i český neplátce DPH, má povinnost odvést DPH v jiném členském státě EU. Tato osoba má na výběr ze dvou možností. Buď se v daném státě zaregistruje jako plátce DPH, podá přiznání a daně platí dle pravidel tohoto státu, nebo se zaregistruje do systému OSS v jakémkoliv státě EU a prostřednictvím tohoto systému odvádí DPH do všech ostatních států EU.

Je nutné zdůraznit, že použití OSS není povinné. Jde o dobrovolnou možnost, která je však velmi praktická pro ty, kdo potřebují odvádět DPH v jiných státech EU.

Na druhou stranu, systém OSS nelze využít ve všech případech, kdy vznikne povinnost odvést DPH v jiném státě EU. Existují definované důvody, za kterých je možné OSS použít. Patří sem například při prodeji zboží na dálku do jiného státu EU, což typicky zahrnuje prodej přes e-shop neplátcům do jiného státu EU. Dále se OSS může využít při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani – konečnému spotřebiteli, s místem plnění na území jiného státu EU. Systém OSS je také použitelný při dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (digitální platforma) a při prodeji dovezeného zboží na dálku (dovozní režim).

Je důležité vzít na vědomí, že OSS lze využít pouze v případě, kdy je místo plnění v jiném státě EU. Pokud je místo plnění ve třetí zemi (tj. ve státě mimo EU), osoba povinná k dani musí odvádět DPH dle zákonů daného státu – systém OSS nelze u třetích zemí použít.

V rámci režimu OSS je možné pouze odvádět daň a plátce nemá nárok na odpočet DPH. Pokud chce osoba uplatnit odpočet DPH zaplacené v jiném státě, musí podat v daném státě EU klasické přiznání nebo využít institutu vrácení daně.

Při prodeji zboží na dálku, který se týká případů, kdy dodavatel odesílá zboží zákazníkovi neplátci DPH do jiného státu EU, je nutné sledovat limit 10 000 EUR za kalendářní rok. Do limitu se počítá prodej zboží na dálku do všech ostatních států EU dohromady (kromě ČR). Do limitu se navíc přičítá poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnuté osobě nepovinné k dani (konečnému spotřebiteli) na území EU.

I při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v EU existuje celá řada služeb, které mají místo plnění určeno specificky, buď vždy, anebo v případě, že jsou poskytnuty konečnému spotřebiteli.

Vstup do světa OSS může být sice komplikovaný, ale s dobře nastaveným systémem a porozuměním pravidlům se může stát velmi užitečným nástrojem pro usnadnění odvádění DPH v rámci EU.

Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v Evropské unii je proces, který se týká mnoha různých prvků. Existuje celá řada služeb, které mohou být poskytnuty takovéto osobě. Tyto služby mají specifické místo plnění, které je buď vždy stanoveno, nebo je stanoveno v případě, že jsou poskytnuty osobě nepovinné k dani. Takovou osobou je konečný spotřebitel.

Různé služby, které se mohou poskytnout, zahrnují například služby spojené s nemovitostí, přepravu osob, služby v oblasti kultury, stravování, nájmu dopravního prostředku, zprostředkování, přepravu zboží, telekomunikace a mnoho dalších. Každá z těchto služeb má své specifické místo plnění, které je buď vždy stanoveno, nebo je stanoveno v případě, že jsou poskytnuty osobě nepovinné k dani.

Pokud je místo plnění těchto služeb v jiném členském státě Evropské unie a služba je poskytnuta osobě nepovinné k dani, poskytovatel služby má povinnost odvést daň z přidané hodnoty (DPH) v daném členském státě. K odvedení DPH může poskytovatel služby využít takzvaný režim OSS.

Režim OSS, nebo také režim jednoho správního místa, se týká také dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní, jako jsou digitální platformy. Tento režim se vztahuje na zboží, jehož hodnota nepřesahuje 150 EUR, a provozovatel elektronického rozhraní má povinnost odvést DPH, i když on sám není vlastníkem zboží.

Jednou z dalších aspektů tohoto procesu je tzv. dovozní režim. Tento režim je možné využít, pokud dodavatel prodává zboží dovezené ze třetí země přímo konečnému spotřebiteli v Evropské unii. V takovém případě se od dodavatele očekává, že za spotřebitele odvede DPH. Tento režim využívají v praxi nejčastěji dopravci nebo speditéři.

Pro zaregistrování do režimu OSS je možné využít portál www.mojedane.cz. Zaregistrovat se může pouze osoba povinná k dani. Ta si zvolí, zda se registruje do režimu EU, režimu mimo EU, nebo do dovozního režimu. Toto záleží na tom, zda je osoba povinná k dani z České republiky nebo z třetí země.

Osoba povinná k dani může také udělit přístup do OSS jiným osobám, například svým zaměstnancům nebo třetím osobám, jako jsou účetní nebo zástupci. Je důležité podat žádost o registraci předtím, než plátce začne uskutečňovat plnění.

Obecně platí, že správcem daně zvláštního režimu OSS pro všechny české plátce je bez ohledu na okolnosti. Tento proces je velmi důležitý pro správné fungování daňového systému v rámci Evropské unie a jeho porozumění je klíčové pro všechny, kdo se v tomto systému pohybují.

Daňové přiznání v rámci OSS

Daňové přiznání v rámci systému OSS, což je zvláštní režim jednoho správního místa, představuje specifický proces, který je povinný pro každého plátce daně nebo identifikovanou osobu. Toto přiznání je podáváno mimo běžné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH). V kontextu Evropské Unie je zdaňovací období definováno jako čtvrtletní, a to znamená, že daňové přiznání se musí podat do konce měsíce, který následuje po konci relevantního čtvrtletí.

Například za první čtvrtletí roku, které zahrnuje měsíce leden, únor a březen, musí být daňové přiznání podáno nejpozději do 30. dubna. Je důležité zdůraznit, že osoba, která je zaregistrována v režimu OSS, je povinna podávat i nulové přiznání v případě, že v daném čtvrtletí neuskutečnila žádné plnění.

Přiznání se podává v elektronické formě prostřednictvím webového portálu www.mojedane.cz. Tento portál nabízí sekci, která je speciálně určena pro zvláštní režim jednoho správního místa, známý také pod zkratkou MOSS/OSS.

Toto daňové přiznání je univerzální pro všechny státy EU a vyplňuje se celkově. Znamená to, že částky jsou uváděny v eurech a v jednotlivých řádcích se plnění člení podle jednotlivých členských států EU. Daň se pak odvádí v sazbě DPH, která je platná pro dané plnění v konkrétním státě EU.

V jednom přiznání je tak možné najít plnění s několika různými sazbami DPH, které jsou určeny podle konkrétního státu. Přiznání obsahuje také údaje o dodavateli, státu spotřeby, typu dodání (zboží nebo služba), typu sazby DPH (základní, snížená), sazbě DPH, základu daně a dani v eurech.

Kapitola o platbě daně zdůrazňuje, že daň je splatná ve stejné lhůtě, v které je nutné podat daňové přiznání, tj. do konce měsíce následujícího po konci čtvrtletí. Daň se platí také v eurech a číslo účtu je stejné pro všechny plátce bez ohledu na jejich místní příslušnost.

Při platbě je potřeba vyplnit zprávu pro příjemce. Tato zpráva bude obsahovat text, který se automaticky vygeneruje na portálu mojedane.cz při vyplňování přiznání.

Výše uvedené informace jsou podávány s cílem informovat a vysvětlit postup podávání daňového přiznání v režimu OSS. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv tento proces může být složitý, je nezbytný pro správné plnění daňových povinností.