Jak probíhá daňová kontrola?

Daňová kontrola je proces, jehož cílem je objasnit a určit správnou výši konkrétního typu daně a zajistit její následné zaplacení. Průběh daňové kontroly je předem definován a musí se řídit regulací stanovenou v daňovém řádu.

Při jakékoli kontrole musí být jasně určeno, která daň bude předmětem kontroly, za jaké období a jaký je důvod kontroly. Proces daňové kontroly musí být přesně naplánován a jeho začátek i konec musí být jasně stanoveny.

Během kontrolního procesu správce daně ověřuje tvrzené skutečnosti, získává informace, sbírá a hodnotí důkazy, realizuje důkazní řízení a sděluje daňovému subjektu svá průběžná zjištění a získává jeho stanovisko. Na základě těchto kroků pak formuluje konečné závěry a informuje o nich daňový subjekt.

Správce daně je povinen podat ucelený a jak skutkově tak právně přesný obraz dané situace. Daňový subjekt má pak možnost se k tomuto stanovisku vyjádřit, navrhnout jeho doplnění nebo předložit další důkazy. Po vyjádření daňového subjektu daňový správce sepisuje úřední záznam, který se stává součástí zprávy o daňové kontrole.

Pokud daňový subjekt nesouhlasí s výsledky kontroly, má právo se odvolat proti rozhodnutí vzešlému z kontroly.