Kdy se stanete plátcem DPH?

Povinnost stát se plátcem DPH vzniká tehdy, když dosáhnete v rámci svého podnikání určitého ročního obratu. Konkrétně se jedná o částku, která je limitně stanovena zákonem a která se může v průběhu let měnit. Povinnost stát se plátcem daně však může nastat i v případě, že jste zdědili a převzali podnikatelskou činnost po zemřelém plátci DPH nebo jste se k podnikání dostali privatizací obchodního závodu

Plátcem daně je možné se stát i dobrovolně


Existují však i situace, kdy je pro podnikatele výhodné přihlásit se k plátcovství dobrovolně. Je to obvykle v případě, kdy podnikatel realizuje obchodní transakce s jinými plátci DPH, protože mu to umožňuje uplatňovat nárok na odpočet daně.

Přestože se může zdát, že povinnost stát se plátcem DPH nastává okamžitě po překročení stanoveného obratu, ve skutečnosti to tak není. Zákon stanovuje, že povinnost stát se plátcem DPH nastává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k překročení obratu. V praxi to znamená, že pokud například překročíte obrat dvou milionů korun v březnu, stáváte se plátcem DPH až od 1. května. To je důležité vzít v úvahu při plánování vašeho podnikání a přípravě daňových přiznání.

Od ledna 2023 nastává povinné plátcovství při překročení ročního obratu 2 miliony korun


Od 1. ledna 2023 se limit obratu pro povinné plátce DPH mění. Podnikatel se stává povinným plátcem DPH, pokud jeho obrat překročí dva miliony korun během jakýchkoli dvanácti po sobě jdoucích měsíců.


Pokud se vám tedy vznikne povinnost stát se plátcem DPH, musíte neprodleně podat přihlášku k registraci k DPH na příslušném finančním úřadu. Tuto přihlášku je nutné podat nejpozději do 15. dne v měsíci následujícím po tom, kdy vám vznikla tato povinnost. Všechny důležité informace ohledně DPH lze nalézt i na webu finanční správy zde.