Nové daně pro velké nadnárodní podniky v ČR

Poslanecká sněmovna ČR se v současnosti zabývá schvalováním zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny, které působí na území České republiky, což je významná záležitost pro český daňový systém. Tento zákon již zdárně prošel prvním čtením a má za cíl zavést nově do českého daňového systému minimální efektivní povinné zdanění těchto velkých skupin na úrovni alespoň 15 % daně z příjmu.

Na základě tohoto zákona budou zavedeny dvě nové přímé daně. První z nich je tzv. přiřazovaná dorovnávací daň. Tato daň se bude týkat mateřských částí velkých společností, které vykazují roční výnosy vyšší než 750 milionů eur a jejichž celkové skutečné efektivní zdanění je vykazováno nižší než 15 %. To znamená, že tyto společnosti budou muset na území České republiky odvádět daně alespoň v takové výši, která dosáhne stanoveného minima.

Druhou daní, kterou tento zákon zavádí, je takzvaná česká dorovnávací daň. Cílem této daně je zachovat zásadní právo České republiky na zdanění příjmů, které plynou ze zdrojů na jejím území. V praxi to znamená, že i pokud by v důsledku různých daňových výjimek a podobných opatření byly příjmy členské entity skupiny působící v České republice zdaněny efektivní sazbou nižší než 15 %, nebude možné tyto příjmy zdaňovat v zahraničí. Místo toho budou muset být zdaňovány na území České republiky.

Tento zákon, který má klíčový význam pro zajištění spravedlivého zdanění velkých nadnárodních a vnitrostátních skupin, by měl začít platit od 31. prosince 2023. Jeho cílem je zajistit, že profit těchto velkých skupin bude řádně zdaněn na území, kde jsou tyto příjmy generovány, tedy v České republice.