Co je obrat u plátce DPH?

Zákon o DPH, používá svou vlastní, specifickou definici obratu. Tato definice je základním kamenem pro výpočet a aplikaci DPH.

Podle zákona o DPH se za obrat považuje celkový součet všech příjmů, které podnikatel nebo firma získá za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Důležitou charakteristikou je, že místem plnění musí být tuzemsko. Jinými slovy, obrat v kontextu DPH zahrnuje všechny příjmy z prodeje zboží nebo služeb, které byly dodány nebo poskytnuty na území České republiky.

Další důležitou záležitostí ohledně obratu u DPH je, že rozhodující pro zahrnutí do obratu je den, kdy bylo plnění uskutečněno, nikoliv den, kdy byly peníze skutečně obdrženy. To znamená, že do obratu se započítávají jak zaplacené, tak nezaplacené faktury. Například, pokud byla služba poskytnuta v únoru, ale zaplacena až v březnu, je stále považována za součást únorového obratu.


Obrat je zásadní i z hlediska povinností podnikatele


V souvislosti s obratem DPH je důležité pamatovat také na povinnosti, které ze zákona podnikateli nastávají, pokud je překročena určitá limitní výše obratu stanovená zákonem o DPH. Pokud podnikatel nebo firma dosáhne v roce 2023 obratu vyššího než 2 miliony korun za předcházejících 12 uzavřených měsíců, musí se registrovat jako plátce DPH. Před rokem 2022 byl tento limit stanoven na 1 milion korun.