Informace GFŘ k postupu určování daňového základu po změnách sazeb DPH

Od 1. ledna 2024 vstoupily v platnost změny sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č. 349/2023 Sb. V návaznosti na tyto legislativní úpravy Generální finanční ředitelství České republiky poskytlo soubor důležitých informací týkajících se stanovení daňového základu a výpočtu DPH.

Podle § 37a odst. 1 až 3 zákona o DPH jsou nyní nově definována pravidla pro určení základu daně a výše DPH při zúčtování záloh za zdanitelné transakce. Konkrétně:

  • Odstavec 1 přesně vymezuje metodu stanovení daňového základu.
  • Odstavec 2 stanovuje pravidla pro výběr správné sazby DPH, která se liší v závislosti na tom, zda je výsledný daňový základ kladný či záporný.
  • Odstavec 3 řeší situace, kdy dojde k přijetí více záloh před realizací zdanitelného plnění, kde celková suma záloh přesahuje hodnotu plnění a byly použity různé sazby DPH.

Pro lepší orientaci v nových postupech jsou v uvedeném materiálu na webových stránkách Finanční správy zveřejněny příklady, které usnadní pochopení aplikace změněných pravidel.