Jak danit odstupné?

Odstupné, stejně jako běžný příjem ze zaměstnání, podléhá v České republice vždy zdanění dle zákona o daních z příjmů. Standardně je tudíž odstupné připočítáno k ostatním příjmům zaměstnance a následně zdaněno základní sazbou daně z příjmu, která činí 15 %.

Existují však situace, kdy musí být odstupné zdaněno vyšší sazbou 23 %. Zdanění příjmu uvedenou vyšší sazbou se příjmu týká v případech, kdy je výše příjmu nadlimitní. K tomu dochází v případě, že celkový roční hrubý příjem včetně odstupného přesáhne limit stanovený jako 48násobek průměrné mzdy. Nadlimitní může být samozřejmě i příjem měsíční. V roce 2023 je takovým příjmem měsíční příjem vyšší než 161 296 Kč měsíčně. Pokud je tedy celkový měsíční příjem včetně odstupného nad tuto hranici, daň se aplikuje tak, že na část příjmu do stanoveného limitu se vztahuje sazba 15 %, zatímco na částku přesahující tento limit se vztahuje sazba 23 %.

Zdanění se vždy vztahuje jak na odstupné poskytované zaměstnavatelem ze zákoníku práce povinně dle § 52 písmeno a) až d) paragrafu tak na odstupné smluvní, které je poskytováno z vlastní vůle zaměstnavatele například jako odměna zaměstnanci.

Odvody na pojistné se odstupného netýkají vždy

Co se týče odvodů na sociální a zdravotní pojištění, odstupné poskytované ze zákonné povinnosti není předmětem těchto odvodů, bez ohledu na jeho výši. Na druhou stranu, smluvní odstupné, které zaměstnavatel vyplácí nad rámec zákonných požadavků, je již zahrnuto do základu pro výpočet příslušných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.