Jak dlouho musím vlastnit nemovitost abych neplatil daň z příjmu?

Osvobození od placení daně z příjmů při prodeji nemovitosti, kterou jste zdědili či dostali jako dar, se často řídí pravidlem zvaným časový test. Pokud jste v dané nemovitosti žili minimálně dva roky před jejím prodejem, nebo jste ji vlastnili po dobu alespoň pěti let, nebudete muset platit daň z příjmu. U nemovitostí získaných od 1. ledna 2021 se lhůta prodloužila na deset let.

Další cestou, jak se můžete vyhnout této dani, je využití výnosů z prodeje na pořízení vlastního bydlení. Avšak pro uplatnění této možnosti je nutné splnit dvě klíčové podmínky:

  1. Použití peněz z prodeje na nákup vlastního bydlení nejpozději do konce zdaňovacího období následujícího po období, ve kterém jste tyto peníze obdrželi. Alternativně je možné použít ekvivalentní částku z plánovaného prodeje na koupi vlastního bydlení již před získáním těchto prostředků, a to nejdříve v období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období prodeje.
  2. Odeslání oznámení o získání finančních prostředků správci daně včas, to jest nejpozději do konce termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž k prodeji a získání prostředků došlo. Pokud toto oznámení nepodáte v stanovené lhůtě, nebudete moci využít možnosti osvobození od daně.