Kdo je plátcem daně z příjmů fyzických osob?

Platba daně z příjmů je povinností, kterou nemůže ignorovat žádná ekonomicky aktivní fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice a zdanitelnými příjmy. Nezáleží na tom, zda jste podnikatel provozující malou firmu, zaměstnanec v kanceláři nebo majitel nemovitosti, z níž získáváte příjmy z nájmu. Každý, kdo má stálé bydliště na území České republiky a generuje příjmy podléhající zdanění, je povinen platit daň z těchto příjmů.

Plátcem daně z příjmů fyzických osob je v ČR každý, kdo má příjmy podléhající v tuzemsku této dani

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou za daňové poplatníky považovány všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice. Uvedené osoby jsou dle tohoto zákona takzvanými daňovými rezidenty ČR a daňoví rezidenti musí vždy na území své země platit daň ze všech svých zdanitelných příjmů. Daňoví rezidenti České republiky jsou povinni platit daně jak z příjmů, které plynou ze zdrojů na území našeho státu, tak i z těch, které pocházejí ze zahraničí.

Plátci, kteří jsou daňovými nerezidenty mají povinnost platby příslušně upravenu

Nicméně, povinnost platit daň z příjmů se nevztahuje pouze na občany České republiky. I někteří cizinci, kteří se obvykle zdržují na území ČR nebo zde mají hlášenou adresu místa pobytu, jsou povinni platit daň z příjmů.

Ten kdo je daňovým nerezidentem, pro toho platí omezená daňová povinnost. V takovém případě podléhá dani pouze příjem získaný z tuzemských zdrojů. Daňovým nerezidentem se stáváte v momentě, kdy nemáte na území České republiky trvalé bydliště, zdržujete se zde méně než 183 dní v kalendářním roce, protože se obvykle zdržujete na území jiné země, nebo se zdržujete na území České republiky pouze za účelem studia či léčení.

Závěrem lze tedy říci, že plátcem daně v ČR je každá osoba, která má na našem území příjmy, které musí být ze zákona zdaněny. Jinak řečeno povinnost platby daně se nevztahuje na osoby, které nemají příjmy podléhající zdanění nebo vlastní pouze příjmy, které jsou od daně z příjmu zákonem osvobozeny.

Napsat komentář