Kdo platí daň z příjmů právnických osob?

Kdo je povinen platit daň z příjmů právnických osob, to je samozřejmě určeno příslušným zákonem čili zákonem o daních z příjmů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví, že povinnost platit daň z příjmů právnických osob má právnická osoba. Tato povinnost se týká především obchodních společností jako jsou s. r. o. i a. s., které odvádějí největší část tohoto druhu daně.

Avšak daň z příjmů je povinností i dalších právnických osob, včetně různých neziskových organizací, organizačních složek státu a různých fondů, které jsou uvedené v zákoně.

I pro právnické osoby je možnost zákonných daňových úlev

Všechny příjmy z ekonomické činnosti a z nakládání s majetkem právnických osob jsou daněny. Na straně druhé existuje celá řada zákonem stanovených případů, na základě kterých některé příjmy jsou od daně osvobozeny nebo je daňová povinnost snížena. Obdobně jako fyzické osoby mají také právnické osoby při splnění zákonem stanovených podmínek možnost uplatňovat si odčitatelné položky a regulérně zcela v souladu se zákonem platit na dani z příjmů jen částku nezbytnou. A stejná situace platí také pro daňové slevy.

Také právnické osoby jsou z daňového hlediska vnímáni jako rezidenti či nerezidenti

Daňovými rezidenty v České republice jsou právnické osoby, které mají v Česku své sídlo nebo místo vedení. Tyto osoby jsou zdaněny nejen na příjmy získané na území Česka, ale také na příjmy získané ze zdrojů v zahraničí.

Daň z příjmů se také vztahuje na daňové nerezidenty, ale pouze na ty příjmy, které jsou generovány ze zdrojů v Česku.

V situaci, kdy právnická osoba platí daně z příjmů i v zahraničí, se na její daňové povinnosti budou vztahovat mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Napsat komentář