Kdy se musí odvést srážková daň?

Zákon o dani z příjmů samozřejmě kromě jiných lhůt stanoví i lhůtu pro odvod srážkové daně. Plátci daně jsou povinni odvést srážkovou daň příslušnému finančnímu úřadu do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla srážka daně uskutečněna.

To znamená, že pokud došlo ke srážce daně například zaměstnavatelem z příjmu zaměstnance v květnu, odpovídající částka musí být převedena na speciální účet určený pro srážkovou daň nejpozději do posledního dne června. Pro odvod srážkové daně je vymezen samostatný účet a je důležité, aby plátce daně nastavil odvod srážkové daně tak, aby ji správce daně, měl na účtu nejpozději v poslední den stanovené lhůty pro jejich odvod.

Za pozdní či nesprávný odvod samozřejmě hrozí plátci sankce za neplnění daňových povinností.