Kdy se platí daň z nemovitosti 2023?

Placení daně z nemovitostí je nezbytnou součástí vlastnictví nemovitosti a je důležité být si vědom zásad a postupů, které s tím souvisí.

Daň z nemovitostí je kategorizována jako místní daň, která se platí každoročně. Tento druh daně je zásadním a důležitým zdrojem příjmů pro rozpočty místních samospráv. Tyto příjmy jsou následně využívány na provoz a rozvoj měst, obcí a regionů. Daň z nemovitostí je tedy nezbytnou součástí fungování a financování veřejné správy na místní úrovni.

Jedním z charakteristických rysů daně z nemovitostí je její platba, která je povinná pro každého majitele nemovitosti. Tato povinnost je spojena s konkrétními termíny splatnosti daně. První splátka je splatná do 31. května každého roku, druhá splátka pak do 30. listopadu.

Daň můžete zaplatit najednou nebo ve dvou splátkách

Podle velikosti daně jsou určeny termíny pro její platbu. Pokud je vyměřena daň do výše 5000 Kč, je povinností majitele nemovitosti zaplatit daň celou a to nejpozději do 31. května. V případě, že je vyměřena daň vyšší než 5000 Kč, je možné ji rozdělit na dvě splátky. První splátka je také splatná do 31. května, ale druhá splátka je splatná až do 30. listopadu.

Platba daně z nemovitostí je možná na pokladně finančního úřadu, pokladně České národní banky, bezhotovostně převodem na účet, nebo je možné využít rozesílanou daňovou poštovní poukázku. Je také možné využít systém SIPO pro pravidelné platby.

Jak můžete daň zaplatit

Finanční správa každý rok rozesílá obálky se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí. Pro rok 2023 bylo rozesláno celkem 2,8 milionu takovýchto obálek. Poslední obálky by měly být doručeny majitelům nemovitostí nejpozději do 25. května. Pokud tedy majitel nemovitosti nedostal složenku pro zaplacení daně do 25. května, příčina může být v povinně státem zřízené datové schránce.

V roce 2023 se pro poplatníky, kteří jsou evidováni jako podnikající osoby stala skutečností nová povinnost ze zákona, kterou je zřízení datové schránky. Tato novinka přišla jako součást širšího digitalizačního úsilí, které má za cíl zjednodušit a zefektivnit administrativní procesy. Zřízení datové schránky, elektronické platformy pro komunikaci s veřejnou správou, nyní patří mezi nezbytné kroky pro tyto poplatníky.

Jedním z důsledků zřízení datové schránky je, že Finanční správa nyní zašle informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023 přímo do této schránky. Toto je významný posun v procesu doručování informací. Finanční správa je instituce, která se stará o správné a včasné vybírání daní. Jejím úkolem je také informovat poplatníky o jejich daňových povinnostech a poskytnout jim veškeré nezbytné informace. To znamená, že pokud je poplatník daně z nemovitosti podnikající fyzickou či právnickou osobou bude mít informace ohledně placení uvedené daně v roce 2023 v datové schránce.

Pro rok 2024 již budou mít i poplatníci z řad podnikatelů možnost dohodnout si u svého správce daně jiný způsob pro zasílání údajů pro platbu daně z nemovitostí. Bude možné si dohodnout zasílání informací na e-mail nebo požádat o úhradu daně prostřednictvím SIPO.

Nezaplacení daně znamená samozřejmě i dluh, pokuty a penále

Pokud vlastníte nemovitost je důležité dodržet stanovené termíny pro úhradu této daně. Jestliže tuto povinnost nesplníte ve výše uvedeném termínu či termínech splatnosti, hrozí vznik dluhu u Finančního úřadu.

Jestliže jste poplatníkem, který je zvyklý na moderní formy komunikace a preferuje elektronickou cestu pro příjem informací, můžete dostávat údaje o platbách e-mailem. To znamená, že pokud vznikne situace, kdy nezaplatíte daň včas, Finanční úřad vám na určenou e-mailovou adresu zašle vyrozumění o nedoplatku. Jedná se o formální dokument, který vás informuje o výši vašeho dluhu a termínech, do kterých je třeba jej uhradit.

Pokud uhradíte daň následující den po splatnosti, bude vše v pořádku. Avšak pokud po třech dnech od splatnosti, váš dluh stále trvá, vzniká penále v podobě úroků z prodlení. Tyto úroky jsou účtovány roční sazbou 11,75 %. Pokud je však výše vašeho dluhu nízká a zpoždění v úhradě je relativně krátké, úrok do 1000 korun za rok na jedné dani se nepředepisuje. To znamená, že trest v podobě úroku z prodlení za nízké částky při krátkém zpoždění neplatí.

Pokud se však váš dluh stále nesníží a nedojde k jeho uhrazení, může dojít k exekuci. Správce daně, tedy Finanční úřad, je oprávněn vymáhat dlužnou částku exekucí z účtu, který máte otevřený u jakékoliv banky působící na území České republiky. Měli byste tedy vždy dbát na to, abyste své finanční závazky vůči státu splnili včas a předešli tak možným komplikacím.

Napsat komentář