Poskytnutí daru na dobročinné účely a DPH

Ve věci zdanění darů je třeba rozlišovat mezi zdaněním z pohledu daně z příjmů a z pohledu povinností souvisejících s DPH. Pokud subjekt, který je plátcem DPH, poskytne dar pro charitativní účely, často se tento dar podle § 2 zákona o DPH neřadí mezi předměty této daně. Pokud tento subjekt při nabytí majetku, který hodlá darovat, neuplatnil nárok na odpočet DPH, pak onen dar je osvobozen od DPH.

Na druhou stranu, pokud plátce DPH chce darovat majetek, který původně pořídil pro svůj podnik a při jeho pořízení si uplatnil nárok na odpočet DPH, bude muset z tohoto daru zaplatit i DPH.

Výpočet DPH se provádí jako násobek základu daně a sazby daně, přičemž výsledek se zaokrouhluje nahoru na celé koruny. Základ daně pro daný dar se stanoví na základě toho, zda byl majetek zakoupen nebo získán jiným způsobem.

U zakoupeného majetku se jako základ daně pro výpočet DPH použije cena majetku v době jeho nákupu. Nezbytné je však také posoudit stav daného majetku ke dni poskytnutí daru.

Pokud byl majetek získán jinak než nákupem, základem daně se stane cena podobného majetku ke dni poskytnutí daru. Pokud tržní cenu nelze určit, základ daně se stanoví podle celkové výše nákladů vynaložených na pořízení majetku dárcem. V obou případech se základ daně může zvýšit o náklady dárce na vylepšení nebo modernizaci daného daru.