Změny v oblasti osvobození investičních nástrojů od DPH od roku 2025

Ministerstvo financí České republiky plánuje významné změny legislativy týkající se zákona o dani z přidané hodnoty (DPH). Tyto změny budou mít dalekosáhlý dopad a zaměří se na několik klíčových oblastí, zejména na zrušení osvobození od DPH u některých finančních činností souvisejících s investičními nástroji. V současné době jsou tyto činnosti za určitých podmínek osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet, což se však má v blízké budoucnosti změnit.

Jednou z hlavních oblastí, které se změny dotknou, je obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy. Pokud je součástí tohoto majetku některý investiční nástroj, bude se na tuto činnost vztahovat nové zrušení osvobození od DPH. Ministerstvo stanovilo, že nové pravidlo by mělo začít platit od 1. ledna 2025. Tento krok je zaměřen na zlepšení transparentnosti a spravedlnosti daňového systému.

Další významná změna se bude týkat služeb vedení evidence investičních nástrojů. I zde se plánuje zrušení osvobození od DPH, což znamená, že poskytovatelé těchto služeb budou muset začít účtovat DPH na své služby. Tento krok je částečně motivován snahou harmonizovat českou legislativu s evropskými směrnicemi a rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie. Podle těchto směrnic totiž operace týkající se správy a úschovy investičních nástrojů nelze považovat za operace s cennými papíry, a tudíž nemohou být od DPH osvobozeny.

Ministerstvo financí vyjadřuje přesvědčení, že tyto změny povedou k větší transparentnosti a zjednodušení daňového systému. Cílem je také zajistit, aby byly finanční činnosti zdaněny spravedlivě a v souladu s platnou evropskou legislativou. Předpokládá se, že nové opatření povede k dodatečnému příjmu do státního rozpočtu, což může být využito na financování různých veřejných služeb a infrastrukturních projektů.

Není pochyb o tom, že tyto změny vyvolají diskusi mezi odborníky i veřejností. Firmy, které poskytují služby v oblasti investičních nástrojů, budou muset přizpůsobit své obchodní modely a zvažovat nové strategie, jak minimalizovat dopady nových daňových pravidel na své podnikání. Pro zákazníky to může znamenat zvýšení nákladů na některé služby, což je důvodem k pečlivému sledování dalšího vývoje v této oblasti.