Jak se vyhnout dvojímu zdanění?

Riziko dvojího zdanění se obvykle vyskytuje u daňových poplatníků s příjmy ze zahraničí. Toto riziko nastává, když jsou tytéž příjmy zdaněny ve dvou různých zemích – jak v zemi, která je zdrojem příjmu, tak i v zemi, kde je příjemce rezidentem pro daňové účely.

Klíčová pro zabránění dvojitému zdanění příjmu je mezistátní smlouva o zamezení dvojímu zdanění

Existuje však legitimní způsob, jak tomuto dvojímu zdanění předejít. Příjemce musí být aktivní a zjistit si, jestli jeho domovská země, například Česká republika, má uzavřenou mezinárodní dohodu o zamezení dvojímu zdanění se zemí, odkud příjem pochází. Pokud taková dohoda existuje, sama automaticky určitou měrou brání dvojitému zdanění daného příjmu. Příjemce však ještě musí udělat několik nezbytných kroků, které dohoda určuje, aby byl příjem z dvojitého zdanění skutečně vysvobozen.

Výše uvedená dohoda totiž obsahuje metody, jak se dvojitému zdanění vyhnout. Buď je možné uplatnit metodu vynětí příjmu z předmětu daně, která příjem od dvojitého zdanění osvobozuje ihned, nebo lze využít zápočtovou metodu, kdy se z domácích daňových povinností příjemce odečte daň zaplacená v jiném státě. Metodu je třeba volit dle druhu příjmu. U některých příjmů je možné použít metody obě a záleží na tom, co je výhodnější pro poplatníka. Někdy je však možné použít jen jednu z metod a druhou použít nelze.

Zásadní je i potvrzení druhého státu o zdanění příjmu na jeho území

Další nezbytnou součástí pro osvobození od dvojitého zdanění je potvrzení od zahraničního daňového úřadu, které dokládá, že příjem byl v dané zemi skutečně zdaněn.