Krácený nárok na odpočet DPH

Uplatnění kráceného nároku na odpočet DPH je klíčovým krokem v procesu odpočtu DPH. Tento krok je nezbytný, pokud je nárok na odpočet DPH pouze částečný.

Aplikace kráceného odpočtu podle § 76 ZDPH nastává tehdy, když plátce uplatňuje přijaté zdanitelné plnění pro své ekonomické aktivity jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro plnění, která jsou osvobozena od daně a pro která nevzniká nárok na odpočet DPH.

Aby bylo možné spočítat nárok na odpočet, je nutné použít krátící koeficient. Tento koeficient se vypočítá jako procentní podíl. obou plnění V čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných zdanitelných plnění s nárokem na odpočet. Ve jmenovateli je celkový součet hodnot v čitateli a součet hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně a pro která nevzniká nárok na odpočet DPH. Vypočtený koeficient se nakonec zaokrouhlí na celé procento nahoru.