Jak se počítá záloha na daň z příjmu zaměstnance?

Počítání zálohy na daň z příjmu zaměstnance je proces, který začíná určením základu pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Tento základ je stanoven v § 38h odst. 1 zákona o daních z příjmů a jedná se o úhrn příjmů ze závislé činnosti, které byly zaměstnanci zúčtovány nebo vyplaceny v průběhu kalendářního měsíce nebo zdaňovacího období.

Uvedený základ, plátce daně, tedy zaměstnavatel, použije k výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V případě, že jde o základ do 100 Kč, zaokrouhlí se na celé koruny nahoru. Pokud ale tento základ přesahuje 100 Kč, zaokrouhlí se na celé stokoruny nahoru.

V § 38h odst. 2 zákona o daních z příjmů jsou stanoveny také sazby zálohy na daň. Pro rok 2023 jsou tyto následující:

  • 15 % pro část základu pro výpočet zálohy, která nepřesahuje 4násobek průměrné mzdy. To je částka 161 296 Kč.
  • 23 % pro část základu pro výpočet zálohy, která přesahuje 4násobek průměrné mzdy.

K výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti se tedy přistupuje tak, že se v případě, kdy základ pro výpočet zálohy přesahuje 100 Kč, nejprve zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Pak se podle toho, zda tento základ převyšuje či nepřevyšuje 4násobek průměrné mzdy, použije příslušná sazba. Dílčí částky vypočtených záloh se poté sečtou a záloha na daň se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Odlišná situace nejen výpočtu zálohy nastává při příjmech ze zaměstnáni i z podnikání současně

Pokud má zaměstnanec kromě příjmu ze zaměstnání také příjmy z podnikání je nutné počítat s tím, že uvedený fakt ovlivní jeho daňové povinnosti a také výpočet záloh na daň z příjmů..

V situaci, kdy má poplatník kromě příjmů ze zaměstnání i příjmy z podnikatelské činnosti se pro výpočet daně z příjmů používá součet dílčích základů daně ze všech zdrojů příjmů, ale kromě toho je dalším klíčovým faktorem samozřejmě celkový základ daně.

Celkový základ daně je součet všech čistých příjmů z různých zdrojů, jako je například zaměstnání, podnikání, pronájem, kapitálové výnosy a další. Tato hodnota je rozhodující pro výpočet daně z příjmů a je základem pro stanovení výše záloh na daň z příjmů.

Podrobnosti ohledně výpočtu zálohy na daň z příjmů zaměstnanců lze samozřejmě nalézt na webu Finanční správy.

1 komentář u „Jak se počítá záloha na daň z příjmu zaměstnance?“

  1. Pingback: Kdy se platí daň z příjmu 23%? – Moje Daně

Napsat komentář