Kdo je daňový rezident?

Daňový rezident je označení pro poplatníka daně s většinovou daňovou povinností v konkrétní zemi, kde převážnou většinu svého času žije a působí. Daňové rezidenství vychází ze zákonného ustanovení. Dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v základním ustanovení § 2 se jasně určuje, že za daňového rezidenta České republiky je považována fyzická osoba, která má v naší zemi své bydliště, nebo zde stráví minimálně 183 dní v daném kalendářním roce.

Jako daňový rezident České republiky máte povinnost platit daně z příjmů, a to jak z těch, které jste získali na území České republiky, tak i z těch, které pocházejí ze zahraničí. Daňové rezidenství je tedy záležitost klíčová pro plnění daňových povinností v určité zemi. To zda je či není poplatník rezidentem v určité zemi, rozhoduje nejen o jeho daňových povinnostech, ale také o tom, jak jsou daněny jeho příjmy. Zásadní bývá otázka daňového rezidenství v záležitostech, kdy má poplatník příjmy z více zemí čili zahraniční příjmy.

Podrobnosti o tom, kdo je daňovým rezidentem ČR lze nalézt také na webu Finanční správy.