Kdo je osoba povinná k dani?

Ve vztahu k problematice daně z přidané hodnoty, známé také jako DPH, je zcela klíčové pochopit, kdo je podle zákona o DPH osobou povinnou k dani a jaké povinnosti z tohoto označení vyplývají,.

Osobou povinnou k dani je dle § 5 zákona o DPH jednotlivec nebo právnická osoba, která provádí samostatnou ekonomickou činnost za účelem dosažení zisku čili podniká, a z této činnosti mohou následně vzejít povinnosti spojené s DPH. Zajímavé je, že takový subjekt nemusí být vždy nutně povinně registrován jako plátce DPH. Osobou povinnou k dani může být i skupina podnikajících osob, které společně podnikají pod jedním DIČ, a i jim mohou vzniknout povinnosti v oblasti DPH, ačkoliv nejsou registrovaní jako plátci DPH. Dále může být osobou povinnou k dani také právnická osoba, která nebyla založena či zřízena za účelem podnikání, ale provozuje aktivity generující příjmy, které mohou podléhat DPH.

Osobě, která je dle zákona o DPH osobou povinnou k dani vzniká velmi často povinnost stát se takzvanou identifikovanou osobou pro účely DPH nebo se může vzniknou rovnou povinnost stát se plátcem DPH, vždy záleží na charakteru provozované činnosti činností.